Ocena rozwoju psychoruchowego (KORP)

Test Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) jest narzędziem przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Służący do oceny rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia.

Ocena zachowania i emocji dziecka (KOZE)

Karty oceny zachowania i emocji są narzędziem pozwalającym na wykrycie niepokojących objawów w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka oraz sklasyfikowanie ich w określonych obszarach. Dokonywana przy pomocy Kart skategoryzowana obserwacja oraz opis zachowania i emocji pozwala na wyodrębnienie zachowań, które są ilościowo i/lub jakościowo nieprawidłowe na poszczególnych etapach rozwoju dziecka, z uwzględnieniem różnych obszarów zachowań. Jest to narzędzie oceny od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego – od 1. miesiąca do końca 15. roku życia.

Trening umiejętności społecznych (TUS)

Są to spotkania grupowe, podczas których dzieci bawiąc się i rozwiązując zadania, rozwijają umiejętności przydatne w funkcjonowaniu społecznym. Dzieci uczą się między innymi nazywać emocje, radzić sobie z odmową oraz działać zespołowo. Zajęcia są prowadzone przez terapeutę, który modeluje zachowania uczestników, tak by były zgodne z normami społecznymi.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to szereg specjalistycznych oddziaływań na dziecko, które przejawia różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym i społecznym w obrębie motywacji, emocji, nabywania i przyswajania wiedzy, integracji i współżycia socjalnego. Metody terapii pedagogicznej o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym mają na celu stworzenie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju, wygaszania negatywnych objawów zachowania, kształtowania prawidłowych nawyków i technik przyswajania wiedzy oraz zdolności praktycznego posługiwania się nabytymi umiejętnościami w życiu pozaszkolnym.

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa to rodzaj fizycznej rehabilitacji pacjenta, polegającej na angażowaniu go w różne aktywności z dziedziny zajęć psychoruchowych. Oznacza to, że podczas zajęć podejmowane są ćwiczenia, które działają zarówno na sprawność fizyczną pacjenta, jak i jego samopoczucie, rozrywkę i rozwój intelektualny.